Tags cho diễn đàn và trò chuyện:
Thẻ này cho phép bạn hiển thị ngày thông báo cuối cùng, tên của các thuê bao mới nhất hoặc tính của tin nhắn (để trò chuyện tính của người sử dụng trên mạng) ngay trong liên kết trên diễn đàn hoặc chat, hoặc bất cứ nơi nào trên WAP của bạn.
Tags cho diễn đàn:
: Forum-ID/function:
Diễn đàn là tag desriptor (function name)
ID diễn đàn là ID (tùy chọn tham số nếu là tag nằm ngay trong liên kết trên diễn đàn). ID có thể chứa cũng nhiều hơn 1 giá trị (ví dụ: 1,2,3)
chức năng có thể có một trong 11 giá trị:
Tên - Tên của thuê bao mới nhất
tname - Tên của thuê bao mới nhất (chỉ có văn bản này khi không được liên kết, biểu tượng và màu sắc)
tên liên kết - Tên của thuê bao qua (liên kết trên hồ sơ người dùng hoặc gửi tin nhắn hình)
ngày - ngày thông báo cuối cùng
văn bản - văn bản của tin nhắn mới nhất
đếm - đếm các thông điệp trong diễn đàn
chủ đề - tên của chủ đề thực tế (chỉ dành cho diễn đàn có cấu trúc về chủ đề)
Chủ đề liên kết - tên của chủ đề thực tế (chỉ dành cho diễn đàn có cấu trúc về chủ đề), với các liên kết theo chủ đề thực tế trong diễn đàn
th_count - số các chủ đề trong diễn đàn lựa chọn (chỉ dành cho diễn đàn có cấu trúc về chủ đề)
today_thlist - danh sách các chủ đề mới cho 1 ngày cuối cùng (24 giờ)
today_thcount - số các chủ đề mới cho 1 ngày cuối cùng (24 giờ)
today_msgcount - số thông điệp mới cho 1 ngày cuối cùng (24 giờ)
trạng thái - người dùng trạng thái (on-line/off-line)
form / SiteID - hiển thị hình thức để thêm các tin nhắn trong diễn đàn. Là một SiteID đặt ID, nơi sẽ được người sử dụng chuyển hướng sau khi gửi tin nhắn mới. (Nếu bạn sử dụng "e" như SiteID, người dùng sẽ được chuyển hướng đến một diễn đàn hiện nay)
smallform / SiteID - tương tự như tag trước, nhưng thẻ này bằng cách sử dụng một tag đầu vào dòng thay vì textarea

Ví dụ: Như tên gọi của diễn đàn viết diễn đàn (: Diễn đàn-count:). Ngày WAP sẽ được hiển thị ví dụ: diễn đàn (12)

Chức năng, tên, tên liên kết, ngày, văn bản, chủ đề, chủ đề liên kết, có thể được bổ sung cho một số thứ tự. Ví dụ:
: Forum-1234/name/1: - điều này sẽ hiển thị tên của các thuê bao mới nhất
: Forum-1234/name/2: - điều này sẽ hiển thị tên của thuê bao thứ hai

today_thlist Chức năng, today_thcount today_msgcount, có thể được bổ sung cho một số của ngày. Ví dụ:
: Forum-1234/today_thlist/7: - thẻ này sẽ hiển thị danh sách các chủ đề cho 7 ngày

Bây giờ cái gì thêm về thông số ID. Hãy tưởng tượng, mà bạn muốn diễn đàn mà theo liên kết trên diễn đàn sẽ được văn bản với tên và ngày thông báo cuối cùng.
Từ examlpe qua chúng tôi đã tạo ra liên kết của diễn đàn mới để làm như sau:
Thêm văn bản thuộc diễn đàn này sẽ có ví dụ:
tin mới được thêm vào bởi người sử dụng: forum-1234/name:: br: Tin nhắn đã được bổ sung:: forum-1234/date:
Tôi có ID 1234 từ đâu?
Ở dưới cùng của mỗi diễn đàn là Diễn đàn văn bản ID: xxxx (Forum ID: 1234)

tương tự như vậy là nó trong trò chuyện với hai sự khác biệt:
1. chat cú pháp là:
: Chat-ID/function:
2. chức năng đếm số lượng hiển thị của người dùng trên mạng về chat.

Để chat bạn cũng có thể sử dụng thẻ để hiển thị tên của người dùng trên mạng về chat.
Cú pháp của tag này là:
: Chat trực tuyến: các tham số; chatID: / trò chuyện trực tuyến
Tham số có thể chứa các giá trị sau đây:
r - cái tên sẽ được hiển thị trên các tuyến đường mới, trong trường hợp ngược lại sẽ có tên betwen dấu phẩy.
o - tên sẽ được hiển thị dưới dạng liên kết. Nếu người dùng nhấp vào liên kết này, ông sẽ được chuyển hướng trên trang web với tiện ích mới tin nhắn tới người sử dụng trên chat.
m - sẽ được đặt tên theo bảng chữ cái. Trong trường hợp ngược lại tên sẽ được sắp xếp theo làm mới cuối cùng trong trò chuyện.
Thiết lập các tham số bất kỳ là không bắt buộc. Trong trường hợp không cài đặt của bất kỳ của tham số, các giá trị mặc định sẽ được sử dụng. paramneters thêm có thể được phân cách bằng dấu phẩy.
chatID
Bạn cũng có thể hiển thị tên của người dùng từ các cuộc trò chuyện nhiều hơn về một nơi. Trong trường hợp này ID chat riêng biệt bằng dấu phẩy.
Ví dụ
: Chat trực tuyến: 1,2: / trò chuyện trực tuyến:
điều này sẽ hiển thị người dùng trên các cuộc trò chuyện với ID 1 và 2
: Chat trực tuyến: r, o, 1: / trò chuyện trực tuyến:
Điều này sẽ hiển thị ID người dùng trên chat 1 và mỗi tên sẽ được đặt trên dòng và người dùng sẽ có thể click vào tên

Tự chọn tag cho diễn đàn:
Cú pháp của tag:
: Forumlist: THÔNG SỐ:: LINE_FORMAT:: phân cách: / forumlist:
Tham số có dạng sau:
Parameter1 = giá trị, parameter2 = giá trị
Có sẵn các thông số:
f - forum, diễn đàn ID
t - thời gian định dạng cho biến thời gian (% thời gian%)
Tôi - giới hạn các thông số. l tham số có thể có giá trị numberic (1 - 200). Đây là số lượng tin nhắn tối đa cho một trang web.
s - trang web tham số. Tham số này rất hữu ích, nếu bạn muốn danh sách riêng trên các trang web nhiều hơn nữa. Ví dụ nếu bạn muốn hiển thị danh sách với 10 tin nhắn đầu tiên thiết lập thông số l ngày 10 và s tham số về 1, nếu bạn muốn hiển thị tới 10 tin nhắn (20/11) để l tham số vào ngày 10 và tham số của thiết lập trên 2.
o - Để tham số có thể có hai giá trị: n (mới nhất) và o (cũ đầu tiên): o = n

Đối với dòng định dạng có thể được sử dụng các biến sau đây:
%% Name - tên người dùng
% Tname% - User name (chỉ văn bản mà không có màu sắc, biểu tượng ,...)
%% Lname - User name (liên kết)
% Time% - thời gian của tin nhắn
% Văn bản% - văn bản
% Ip% - Địa chỉ IP
% IPX% - địa chỉ IP (trong 123.123.123.xxx định dạng)
% Trình duyệt% - trình duyệt
% Cờ% - flag
% Country1% - nguyên tên của% coutry country2% - viết tắt của quốc gia (2 chữ cái)% country3% - viết tắt của đất nước (3 chữ cái)
% Prvar-N% - giá trị của hồ sơ trong đó N là biến ID. Ví dụ nếu bạn muốn hiển thị thông tin từ:: var-1:: sử dụng% prvar-1%
% Urlpicture% - URL của hình ảnh từ hồ sơ. Biến này tạo ra chỉ URL, không phải toàn bộ mã hình ảnh! Điều đó có nghĩa, mà phải được sử dụng với mã HTML. Ví dụ: <img src="%urlpicture%"/>
% Urlprcom% - URL của liên kết để gửi comment. Biến này tạo ra chỉ URL, không phải toàn bộ mã liên kết!
% Urlpm% - URL của liên kết để gửi tin nhắn tư nhân. Biến này tạo ra chỉ URL, không phải toàn bộ mã liên kết!

Ví dụ:
: Forumlist: f = 1234 1235, o = n::% name% (% thời gian%) <br/>% văn bản%:: <hr/>: / forumlist:

Hãy sử dụng các giá trị c là ID diễn đàn (f = c) nếu bạn muốn hiển thị ý kiến ​​của các profile của người dùng. Nếu bạn muốn hiển thị ý kiến ​​của các tham số được lựa chọn sử dụng người dùng x = u và chỉ định tên người dùng thay vì phân cách.


Nâng cao hơn chức năng
Không gian
Định dạng văn bản
Biểu tượng chèn vào văn bản
Thời gian chức năng
Cập nhật thông tin chức năng
Tags cho diễn đàn và chat
Tag cho màu sắc tùy chọn
Tags cho nội dung ngẫu nhiên
Tags cho tin nhắn
Tags cho bạn chức năng
Tags cho thống kê
Tự chọn tag cho thống kê người dùng
Tags để biết chi tiết người dùng
Tags cho các tập tin
Blog
Thông tin tag cho admin
Các thẻ
Liên kết trên trang web hiện có (thẻ URL)
Chuyển các giá trị thông qua thẻ URL và phân trang
WapBrowser

XtGem Forum catalog